سیداحمد وکیلیان : داستان ایرانی گلچهره خانم

افسانه و قصه‌هاى مشدى گلین‌خانم

یکی بود یکی نبود. در زمان قدیم در یکی از شهرها مردی زندگی میکرد که نامش حاتم بود. خانه ی او چهل در داشت و هر شخصی که به شهر وارد میشد حتما مهمان حاتم میشد. از یک در میرفت، بعد از خوردن و آشامیدن با یک سینی طلا و یک اسب از آنجا خارج میشد. روزی مردی مهمان حاتم شد و از یک در وارد شد، بعد از خوردن و آشامیدن با یک سینی طلا و یک اسب بیرون آمد. مرد خواست که دوباره از در دوم داخل شود اما غلامان نگذاشتند. مرد گفت: پس این شخص چطور نامش را حاتم گذاشته است، در شهر ما دختری هست بنام گلچهره که مثل حاتم یک منزل چهل دری دارد اگر کسی از هر چهل در داخل شود، بعد از خوردن و آشامیدن یک سینی طلا و یک اسب بگیرد و برود هیچ چیز به او نمی گویند. همینکه این سخن به گوش حاتم رسید بند و بساط را بست و راهی شهر گلچهره شد، میرفت و سراغ میگرفت، تا بعد از یکسال به کشور گلچهره رسید و مهمان او شد. موقعی که حاتم خواست برود هر چه پول و اسب دادند، او قبول نکرد و گفت: فقط با گلچهره خانم کار دارم.

حاتم را پیش گلچهره بردند و او پس از گفتگوی فراوان تقاضای ازدواج خود را مطرح کرد. گلچهره گفت: اگر راستی مرا میخواهی من سه تا راز پوشیده دارم. خودم هم نمیدانم ولی اگر بروی آنها را پیدا کنی و برای من تعریف کنی با تو ازدواج خواهم کرد. حاتم گفت: حالا بگو ببینم چه هستند، گلچهره گفت: در یکی از شهرها مردی هست که اذان گوست و هر روز پس از تمام کردن اذان جیغی میکشد و خودش را کتک میزند و بعد بیهوش میشود! یک گدائی هم هست نمیدانم در کجا، ولی هر چه برایش پول بدهی فقط میگوید انصاف نگهدار، انصاف نگهدار، و سومی مردی است که یک قاطر دارد و آن هم توی یک قفس آهنی است و هر روز سه بار پس ماندۀ غذای سگی را با کتک به قاطر می خوراند، هر گاه سر و راز این سه نفر را پیدا کردی با تو ازدواج خواهم کرد.

این را هم بدان که تا حالا بیست سال است که من اینجا نشسته ام و جوانهائی با شهامت تر از شما هم آمده اند و عقب همین سخن رفته اند ولی برنگشته اند. در ضمن شما جوان هستید بهتر است نروید چون برنخواهید گشت. حاتم گفت گلچهره خانم کسی که ماهی بخواهد باید در آب سرد رود، من هم قبول دارم. ادامه مطلب »